WIZO Sverige

Kallelse till årsmöte
26 februari 2024

Härmed kallar WIZO Malmö till ordinarie årsmöte måndagen den 26 februari kl 18.30.

Mötet hålls hemma hos Bella Danowsky,
Vejbygatan 11, Limhamn

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokoll
 5. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Årsberättelse
 8. Kassaberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för de avgående styrelsemedlemmarna
 11. Val av styrelse och övriga poster enligt stadgarna
  Följande poster ska väljas vid detta årsmöte:
  a vice ordförande på 2 år
  b vice kassör på 2 år
  c vice sekreterare på 2 år
  d ansvarig för festkommittén på 1 år
  e medlemsansvarig på 1 år
  f ansvarig för försäljning av WIZO-diplom, dagkort m.m.
  g eventuella övriga styrelseledamöter
 12. Val a revisor
 13. Val av valberedning
 14. Fastställande av årsavgift
 15. Övriga frågor

Styrelsen hälsar alla medlemmar hjärtligt välkomna!